Gjenvinning av glass med miljøgifter styrker miljøprofilen i rehabiliterings-prosjekt

På Lysaker Torg bytter Lysaker Glass AS ut 384 vinduer med isolerglass som inneholder miljøgiften klorparafiner. Sammen med Glass og Fasadeforeningen, Norsk Gjenvinning og Backe Entreprenør sørger bedriften for at prosjekt får en flott miljøprofil.

Tekst: Harald Aase / Glass og Fasadeforeningen

Gjennom en avtale med Miljødepartementet (av 2002, red anm.) har Ruteretur og Glass og Fasadeforeningen gjennom 20 år samlet inn 1 million isolerglassruter som inneholder PCB i fugelimet. Glasset er gjenvunnet til glassvatt og miljøgiftene er forskriftsmessig håndtert. Partner i samarbeid er Norsk Gjenvinning.

– Vindu med PCB-ruter er snart ute av alle bygg. I rehabiliteringsprosjekter som står foran oss, gjenstår vinduer med ruter som inneholder klorparafiner, ftalater og ikke minst vinduer uten farlig avfall. Gjennom dette pilotprosjektet vil vi vise at Rutereturs ordning med innsamling av PCB-ruter lett kan videreføres og benyttes for alle typer vinduer og glass. Det er nemlig slik at markedet skriker etter glass til gjenvinning. Både til bruk i glassvatt, glassopor og lignende, og ikke mint ønsker floatglassprodusentene å fylle smelteverkene med mer brukt glass og mindre jomfruelig sand. Felles målsetting for aktørene er å skape en enda mer bærekraftig byggebransje, sier Jonas van Zwieten Sivertsen, faglig leder i Glass og Fasadeforeningen.

Det er Backe Entreprenør, på oppdrag fra byggherre Real Kapital og gårdeier SG Eiendom, som gjennomfører rehabiliteringen av Lysaker torg 6 – 12 i Bærum Kommune. Som en opsjon i prosjektet, var det lagt inn bytte av vinduer. For å at bygget skulle få en bedre isolering og redusert energiforbruk ønsket byggherre og gårdeier å bytte vinduene. Oppdraget tilfalt Lysaker Glass AS.

Tre forskjellige typer glass

– Oppdraget består i å bytte ut eksisterende trevinduer med nye aluminiumsvinduer med 3-lags glass, på dette bygget fra 1984. Originalt består vinduet av to rammer i karmen. En stor åpningsdel og en mindre fast ramme Som en del av en tidligere rehabiliteringsjobb er det blitt påmontert et koblet vindu på åpningsdelen og satt inn 3- lags glass i den lavere delen. Isolerglass fra 80-tallet inneholder miljøgifter, men siden denne «gamle pakken» består av flere deler og tre typer glass, spurte vi Glass og Fasadeforeningen om råd for hvordan vi skulle sikre en trygg avfallshåndtering, sier daglig leder i Lysaker Glass, Zarko Pavlovic.

Foto av Jonas van Zwieten Sivertsen, Per Henning Graff, Ronny Andresen og Zarko Pavlovic
Jonas van Zwieten Sivertsen, Per Henning Graff, Ronny Andresen og Zarko Pavlovic samarbeider om å samle inn isolerglass med klorparafiner i limet. Dette er klassifisert som farlig avfall. På byggeplassen i Bærum får de god hjelp av Backe Entreprenør. Foto Harald Aase

– Under en befaring på bygget ser vi at glassene er fra 1984 og inneholder klorparafiner i limet. Etter gjennomgang med Ronny Andresen i Norsk Gjenvinning ble konklusjonen at hele det gamle vinduet kunne tas ut, settes på stativ og hentes av Norske Gjenvinning. Mottaket deres på Øra i Fredrikstad vil stå for separering og 20 tonn med glass havner til slutt smelta til GLAVA i Østfold. Øvrige materialer og komponenter med miljøgifter, håndteres ellers forskriftsmessig, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff.

Fakta

Ruteretur

  • Non-profitt selskapet Ruteretur eies av Glass og Fasadeforeningen, Hovedorganisasjonen Virke, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Eiendom og Norske Trevarer. Selskapet ble etablert i 2002, etter at det ble inngått en avtale mellom Miljødepartementet og Rutereturs eiere. Returselskapet er et non-profitt-selskap som samler inn kasserte PCB-ruter over hele landet og sørger for at disse blir trygt behandlet. Ruteretur er eid av bransjen selv, via sentrale organisasjoner i bygg- og anleggsbransjen.
  • Ruteretur har levert en utredning til Klima- og miljødepartementet der selskapet viser at eksisterende returordning enkelt kan videreføres til å gjelde for innsamling av alle typer bygningsglass.

Norsk Gjenvinning

  • Glass og Fasadeforeningen og Norsk Gjenvinning har samarbeidet gjennom flere år og har ennasjonal avtale om avfallshåndtering for alle deler av bransjen.
  • Avtalen som er inngått mellom foreningen, på vegne av GFs medlemsbedriftene, og Norsk Gjenvinning, handler om renovasjon, gjenvinning, industritjenester, sikkerhetstjenester, datafangst, farlig avfall, rådgivning, kurs og opplæring.

Sortering av vinduer med isolerglass

Isolerglassruter består av to eller flere lag glass med en isolerende gass mellom glassene. Glasslagene er skilt fra hverandre med en avstandslist, oftest en metallist.

Et moderne vindu består av karm, ramme, isolerglass og beslag. Glassruten består to eller tre glass, med isolerende gass imellom. Glassene skilles med avstandslist av metall. Avstandslisten festes til glassflatene med fugelim.

Gjennom årene har fugelimet inneholdt miljøgiftene PCB, Klorparafiner og Ftalater:

  • Vinduer produsert før 1965: Isolerglass produsert før 1965 er mest trolig av typen Thermopane. Disse rutene inneholder ikke fugelim og er derfor ikke-farlig avfall.
  • Vinduer produsert fra og med 1965 til og med 1975 (-79): Norske isolerglass produsert fra og med 1965 til og med 1975, samt importerte produsert fram til og med 1979, skal håndteres som PCB-ruter (farlig avfall). Unntaket er Thermopane-ruter.
  • Umerkede isolerglass skal håndteres som PCB-ruter (farlig avfall) om de kan være produsert i perioden som her er nevnt. Se ruteretur.no for mer informasjon om PCB-ruter.
  • Vinduer produsert fra og med 1976 (-79) til og med 1990: Norske isolerglass produsert fra og med 1976 til og med 1990, samt importerte produsert fra og med 1980 til og med 1990, skal håndteres som klorparafinruter (farlig avfall).
  • Vinduer produsert fra og med 1991: Isolerglass produsert etter 1990 kan inneholde ftalater i fugelimet. Som hovedregel kan slike vinduer og isolerglass leveres som ikke-farlig avfall uten å analysere fugelimet.
  • Deler av, eller komponenter fra vinduer og isolerglass med rester av fugelimstoffer skal leveres som farlig avfall.

(Kilde: Miljødirektoratet)

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...