Glass & Fasade nr. 4 – 2020

GLASSKLART: ELLEN DE VIBE // SKALLSIKRING // ELEKTROKROMATISK GLASSFASADE // POWERHOUSE TELEMARK Utgitt av Glass og Fasadeforeningen // Nr 4-2020 75.000 M2 PÅ ØKERN

TL 3121 | TL 3021 | TL 3020 1.5 KN TOP OG SIDEMONTAGE Til glasstykkelser mellom 12 og 21,52 mm TRANS LEVEL GLASSREKKVERKSPROFILER FOR ENHVER OPGAVE Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Germany +49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com ONLEVEL Norden Djóni Ziska | M +45 28 57 55 11 | T +49 2822 97514-15 | djoni@onlevel.com

Løsningen for brannbeskyttelse, sikkerhet og transparens. www.Yourglass.com Med Pyrobel Vision Line tilbyr vi nye elegante løsninger og muligheter for design og arkitektur. Pyrobel Vision Line er testet og godkjent for EI 30 og EI 60 i stål, aluminium og treprofiler. AGC Flat Glass Svenska AB +46 8 768 40 80 sales.svenska@eu.agc.com

4 03//2020 Forsidefoto: Adam Stirling Nr. 4 -2020 Fire utgivelser pr. år Ansvarlig utgiver: Glass og Fasadeforeningen v/Bjørn Glenn Hansen Fritjof Nansensvei 19, 0369 Oslo Tlf. 47 47 47 05 post@gffn.no www.glassportal.no Redaktør: Harald Aase Tlf 950 84 298, aase@gffn.no Billedredaktør: Adam Stirling, Tlf 915 19 109 adam@adamstirling.com Redaksjonsråd: Morten Dalby, Andreas Moe Arild Ellingsen, Odd Borgos Trude Steen, Thomas Aasen Annonser: Jannicke Isaksen Tlf.: 414 14 440 jannickeisaksen@outlook.com Abonnement: Beate Solem, post@gffn.no Layout: Therese Myklebust Member Media AS therese@membermedia.no Trykk: Merkur Grafisk, Oslo www.merkurgrafisk.no Opplag: 4123 Det er ikke tillatt å kopiere fra magasinet uten avtale. For signerte artikler står forfatter selv ansvarlig. EKSTRAUTSTYR? Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Formålet er å sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming, og at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi (DiBK). Forskrifter og forbud er rettslig bindende. Når man etterlever dem, er man på trygg grunn. Vice versa, om man lar være med det, så skal det få konsekvenser. I TEK17 ble forskriftskravene gjort tydeligere enn i TEK10. Samtidig ble det lempet på flere krav. Lempingene var ment å gi økt fleksibilitet, og større rom for å lage de løsningene som markedet etterspør. Når det innenfor forskriftens grensesnitt gis større muligheter for individuelle tilpasninger, inviteres det til kreativitet. En positiv effekt har vært at flere bygger med høyere kvalitet enn minimumskravene i byggteknisk forskrift. Dessverre viser kreativ tilnærming seg også å resultere i negative avvik fra forskriftens minstekrav. Varen tilbys billig, og for at den skal svare til forskriftens minstenivå, må det velges ekstrautstyr. I Norge står forbrukervernet sterkt. Forbrukernes rettigheter blir godt ivaretatt i norsk lovgivning. Forbrukerkjøpsloven åpner for reklamasjon i opptil fem år, avhengig av hvor lenge varen er ment å vare, og hva man har grunn til å forvente ved kjøpet når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. Produktansvarsloven er et annet ledd i dette forbrukervernet. Den lovfester et objektivt ansvar for produsenter i forhold til produkters skadevoldende egenskaper, hvor allmennhetens berettigede forventinger til produktsikkerheten er avgjørende. Produsenten plikter å erstatte skade som hans produkt volder, og som skyldes at det ikke byr den sikkerhet som en bruker eller allmennheten med rimelighet kunne vente. Glass utgjør ikke risiko for skade verken på person eller ting om det er dimensjonert for lastene det er forutsatt å bære, for eksempel å sikre mot kuttskader og gjennomfall ved sammenstøt med glass. Bygningsdeler som kan knuses ved sammenstøt, må sikres (DiBK. TEK17 12-5 Sikkerhet i Bruk). Glass og Fasadeforeningen mener det er hull i TEK17 som må tettes før den ivaretar hva allmenheten med rimelighet skal kunne forvente. Selv der hvor forskriften er utvetydig vet vi det spekuleres i unnamanøvrering for å tiltrekkes kjøpere. Begge deler kommer vi til å forfølge. Utformes ikke forskrifter på en måte som gjør dem enkle å forstå, legges det til rette for tolkning. I verste fall vil ikke reglene bli fulgt. Glass og Fasadeforeningen vil fortsette å foreslå og begrunne tekniske minstenivåer og sammengehenger innenfor våre fag- og virksomhetsområder. Vi vil bidra til å gjøre det enkelt å forstå, ikke for at noen skal få slippe å tenke, men for at så mange som mulig skal slippe å tenke på alt. I det daglige gjør foreningens medlemsbedrifter sitt, i en sterkt konkurranseutsatt bransje, for at det ikke bare bygges etter minstekravene i byggeforskriften, men fortrinnsvis bedre. Det finnes mer enn 350 000 kombinasjons- muligheter med bygningsglass innenfor teknologiene som er tilgjengelig i dag. Vi starter uansett med minstenivåene i TEK17. Vil dere se ekstrautstyrslista vår? SVANEMERKET Glass og Fasadeforeningen mener det er hull i TEK17 sommå tettes før den ivaretar hva allmenheten med rimelighet skal kunne forvente.

04 // 2020 5 Levende byrom Arkitekt og byplanlegger Ellen de Vibe brenner for at byrom skal utformes slik at folk har lyst til å være der. Side 8 Skallsikring Skjerpet forkus på bygningers sikringstiltak fører til sikkerhetskrav i fasader, dører og vinduer. Side 16 Eilert Smith Hotel Funkisbygget i Stavanger har blitt renovert. En ny toppsuite har glassfasade med sømløse profiler. Side 28 FRA INNHOLDET Foto: Adam Stirling Foto: Sälzer Security Solceller under norske forhold Erik Stensrud Marstein tar for seg hvordan solcellepanelene i Norge faktisk yter. Side 34 Powerhouse Telemark Snøetta har ambisjoner om at Powerhouse Telemark skal være et av verdens mest energieffektive bygg. Side 22 Foto: Ivar Kvaal Foto: Coast Studio, Rasmus Hjortshoj

6 04 // 2020 Aktuelt // glassogfasade.no Glass & Fasades opplag har ligget stabilt over 4.000 eksemplarer pr. utgivelse de siste 10 årene. Lesere og annonsører har vist at de ønsker å beholde den tradisjonsrike informasjonskanalen. I hard konkurranse med aviser og magasiner, ser man at flere fagtidsskrifter med høy kvalitet fortsatt holder stand som attraktive kunnskapskanaler. Først og fremst fordi fagblader og -kanaler har spisset innhold og retter seg mot helt spesifikke målgrupper. LANSERER SØSTERKANAL – Vårt mål er å fortsette å være en slik kanal. Vi ser at stoff fra fagområdene vi representerer er nyttig og viktig faktakunnskap. Tidsskriftet innretter seg mot målgrupper og lesere som skal prosjektere og levere bygg som innfrir krav beskrevet i standarder, forskrifter og regelverk og i samspill med arkitektoniske muligheter og utfordringer. Vårt bidrag skal være å spre mer kunnskap om våre materialer. Derfor lanserer vi nå vår søsterkanal, glassogfasade.no, sier Hansen. Glass & Fasade utkommer én gang per kvartal, og publiseres i digitalutgave på nett. Mellom utgivelsene handler foreningens informasjonsformidling om å publisere nyheter, blogger og materialfakta på glassportal.no. – Vårt oppdrag er både å styrke merkevaren «Glass & Fasade» og vise frem foreningen og dens medlemsbedrifter som attraktive kunnskapsleverandører. TILBY BREDERE FAGLIG INNHOLD – Nettstedene glassogfasade.no og glassportal.no vil være to selvstendige kanaler. Samhandling og krysspublisering vil åpne opp for at vi kan tilby våre lesere enda bredere faglig innhold og ikke minst i en høyere frekvens, sier Hansen. – Glass & Fasade er et viktig organ for vår kommunikasjon med byggherrer, entreprenører, arkitekter og rådgivende ingeniører. Tidsskriftet holder høy kvalitet og har meget godt omdømme i sine målgrupper. Vi arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring med henblikk på innhold, billedbruk og layout. Glass og Fasadeforeningen har alltid blikket langt frem. Billedlig gjennom det eneste bygningsproduktet som åpner for det, nemlig glass. Lanseringen er et steg videre i vår kommunikasjonsutvikling, avslutter Hansen. GLASS & FASADE I FLERE KANALER Fagtidsskriftet du nå holder i hendene har hatt en meget positiv utviklingen de siste årene. – Glass & Fasade har alltid blitt godt mottatt av lesere og annonsører. Utgiver og undertegnede takker for tilliten ved å lansere glassogfasade.no, som nå blir vår kanal på nett, sier Bjørn Glenn Hansen. Tekst: Harald Aase Foto: Adam Stirling – Vi vil tilby våre lesere enda bredere faglig innhold, sier Bjørn Glenn Hansen, direktør i Glass og Fasadeforeningen. // FAKTA Ansvarlig utgiver: Glass og Fasadeforeningen Redaksjon og produksjon: Member Media AS Historie: Forløper til Glass og Fasadeforeningen er Glassmestrenes Landsforening, som ble stiftet i 1917. Landsforeningens eget tidsskrift, «GLASSMESTEREN», så dagens lys allerede i 1974. I 1987 besto glassbransjen av flere fag- og industrigrener med glass som kjerneprodukt. Dermed ble «GLASSMESTEREN erstattet av «Glass & Fasade». Målgruppe: Bladet distribueres til arkitekter, entreprenører, bygningstekniske konsulenter, rådgivende ingeniører, kommune- og byingeniører, kommunale arkitekter, tekniske sjefer, tekniske høy- skoler, tekniske etater, politiske organer, utdanningsinstitusjoner, medier, eiendomsselskaper, eiendomsutviklere, byggherrer, samt til bransjen. Antall utgaver: Fire trykte magasiner per år Opplag: ca. 4.500 (opplagskontrollert) Nettsted: glassogfasade.no MAGASIN: GLASS & FASADE WEB: GLASSOGFASADE.NO

LEKKERT DESIGN. STYRKEN I SENTRUM. Et isolerglass beskytter, skjermer og demper. Men det kan også begeistre. Med digital keramisk print og fargede folier på isolerglass og fasader får du et unikt lerret, hvor kun din fantasi setter grensene. Alt uten å gå på kompromiss med glassets styrke og funksjon. Skap ditt eget uttrykk og design, med utgangspunkt i kvalitet. Og la resultatet tale for seg selv i år etter år. GLASEKSPERTEN.DK

8 04 // 2020 Byens essens er møter mellommennesker, der bytte av varer, tjenester og kunnskap samt sosialt samkvem finner sted. – Det gjør byrommene til viktige møteplasser sommå utformes slik at folk får lyst til å være der, sier arkitekt og byplanlegger Ellen de Vibe. Med 20 år bak seg som direktør for Plan- og bygningsetaten i Oslo, kan hun se tilbake på flere viktige byutviklingsprosjekter. Ett av dem er Fjordbyen. – Det var kjempespennende og krevende. For å få den kvaliteten jeg mener vi måtte ha, var det stort behov for utholdenhet. Vi hadde minst like stor oppmerksomhet på gater og byrom, som vi hadde på enkeltbyggene. Vi fulgte opp gate- og byromstrukturen som ble regulert for Bjørvika. Innenfor hvert byggefelt kan man forandre og forme byggene ulikt over tid, forteller Ellen de Vibe. Det var et overordnet mål å få Fjordbyen flerfunksjonell, med blanding av mange ulike bruksområder. Publikumsrelaterte funksjoner ble konsekvent lagt på gatenivå. – Et annet viktig grep var den ni kilometer lange havnepromenaden og de tretten allmenningene som ble planlagt fra Frognerkilen til Ormsund. Det sikrer allmennheten tilgang til fjorden. GREEN HOUSE D36 Godt samspill mellom byrommene og byggene rundt er essensielt. Hun trekker framDælenggata 36, D36 Green House, som på grunn av høy arkitektonisk kvalitet vant arkitekturprisen i 2015. – Grønne keramiske print på glassflatene i kombinasjon med den frodige vegetasjonen forsterker byggets grøntstruktur. D36 er et eksempel på et fortettingsprosjekt hvor potensialet i en trang tomt er godt utnyttet. Element Arkitekter har tegnet bygget, og Modum Glassindustri leverte glass og fasadeelementer. – Det bygges tettere og tettere. Men jeg har sett gårdsrom som åpner opp, og er blitt bra. Å bruke gode arkitekter til å tegne er kjempeviktig, sier de Vibe. Krav til dagslys medfører store vindusflater. Ofte er boligene så tett på hverandre at innsyn kan bli et problem. – Utfordringen er å slippe inn nok lys, og samtidig hindre innsyn utenfra. Vi ønsker ikke å få blikk inn. Lys og luft vil alltid være attraktivt i en bolig. Hvor glasset plasseres kan bety mer enn store glassflater. – Mange moderne boliger tegnes slik at skillet mellom ute og inne oppheves. Da er glassflatene kjempeviktige. Mange sier at vi ikke skal bruke så mye glass, fordi det ikke er klimaeffektivt. Jeg tror måten å beregne energiforbruk kommer til å utvikle seg slik at et klimagassutslipp, kortreiste og resirkulerte materialer og transport vil vektlegges i større grad. Krydderhagen på Hasle er et annet eksempel på et boligområde med høy tetthet. Den tidløse og klart definerte arkitekturen gir karakter og identitet. Boligene har god standard og nærhet til gode uterom. Bygget, signert Dyrvik arkitekter og landskapsarkitektene i Grindaker AS, er en av finalistene til Oslo kommunes arkitekturpris. GODE BYROM – Et godt eksempel på at det er mulig å lage gode byrom er Stasjonsallmenningen. Ungene elsker det, og da gjør foreldrene det også. Allmenningen strekker seg fra Schweigaards gate, over jernbanesporene til nye Nyland allé, og gir adkomst til viktige transportknutepunkter. KVALITET OG TRIVSEL I levende byrom Tekst: Guro Waksvik Foto: Adam Stirling Glassklart // Ellen de Vibe Mange moderne boliger tegnes slik at skillet mellomute og inne oppheves. Da er glassflatene kjempeviktige. Tidligere leder for Plan- og bygningsetaten i Oslo, Ellen de Vibe, ser tilbake på mange viktige byutviklingsprosjekter.

04 // 2020 9

10 04 // 2020 IDENTITET Hovinbyen strekker seg over et område på størrelse med Drammen; fra Bjerke i nord til Bryn i sør, og fra Løren i vest til Breivoll i øst. Det er ett av mange områder som nå er i ferd med å omformes fra store lager- og industriarealer, til trivelige bydeler med boliger, arbeidsplasser og grønne årer. Hovinbyen vil på sikt romme 40.000 boliger og mer enn 100.000 arbeidsplasser. – Utbyggingen kommer til å ta tid. Det er ikke gjort på noen få år. En god visjon er viktig. I forbindelse med Hovinbyen utlyste vi også en arkitektkonkurranse, forteller de Vibe. I konkurransen kom ideen til Den grønne ringen, en sirkulær rekreasjonsstreng gjennom hele området med en tydelig identitet. De tre arkitektkontorene Fabel, Snøhetta og 3RW/NORD leverte i fjor hvert sitt forslag til hvordan den 6,5 kilometer lange ringen kan binde bydelene sammen til et gjenkjennelig hele, samtidig som hver av delstrekningene får sitt særpreg. Verktøyene som skal benyttes er beplantning, belysning, merking og møblering. – Hovinbyen har mange barrierer med veier, jernbanelinjer og industri. Å få laget en sirkulær rekreasjonsstreng blir kjempeviktig for å binde sammen de ulike områdene med gjenkjennelige grep. I Havnepromenaden, som også er sammensatt, går oransje containertårn igjen som kjennetegn. De symboliserer containertrafikken som kom til Oslo på 60-tallet. – Den grønne ringen i Hovinbyen kommer også til å ha slike kjennetegn, men delområdene vil bli mer forskjellige enn de er i Fjordbyen. Det kan gi spenning og nye opplevelser når du beveger deg gjennom områder med kulturminner, elvedrag og grønne strukturer. Hun tror den grønne ringen vil være et bidrag til strategien for å gjøre området mer attraktivt og grønnere. Blant annet er det jobbet mer enn 10 år med Alnaelva, som gradvis er rustet opp. GJENBRUK – I løpet av de 20 årene i Oslo kommune skjedde det en generell faglig utvikling mot mer miljø- og klimavennlig byggeri. De ti siste årene jobbet vi med FutureBuilt programmet. Dette programmet er Oslo-regionens utstillingsvindu for tre kommuner, åtte statlige organer Den er sentralt beliggende for folk i alle aldre i Bjørvika. Lekestativ, dysefontener sommed ujevne bevegelser sprøyter vann opp i luften, og nærhet til sjøen bidrar til trivsel og gir bydelen et raust byrom. – Da reguleringsplanen ble vedtatt i 2004, utlyste vi idé- og prosjektkonkurransen «Byrom i Bjørvika». Jan Gehl og SLA landskapsarkitekter vant. Arkitekt og bymiljøforsker Jan Gehl har ved flere anledninger vært konsulent for Plan- og bygningsetaten. Han har også skrevet en rekke bøker om viktigheten av gode byrom. – Det som er ekstra flott er at i alle årene som har gått etterpå, har Bjørvika Infrastruktur fortsatt å bruke Gehl og SLA for å sikre kvaliteten i byrommene. Det er en gjennomgående høy kvalitet på områdene langs Havnepromenaden og ved Sørenga sjøbad. Et annet betydningsfullt grep for Bjørvika er de syv allmenningene og havnepromenaden. Byrommene skal være langsiktige anlegg som skal vare lenge. – Det er som å bygge katedraler, det tar tid. Da er holdbare materialer, som naturstein og ordentlig vegetasjon med trær som kan vokse seg store, viktig. Glassklart // Ellen de Vibe Hovinbyen har mange barrierer med veier, jernbanelinjer og industri. Å få laget en sirkulær rekreasjonsstreng blir kjempeviktig for å binde sammen de ulike områdene med gjenkjennelige grep. // FAKTA Alder: 68 Stilling: Sivilarkitekt, byplanlegger og tidligere leder for Plan- og bygningsetaten i Oslo Utdanning: Bachelor/master i arkitektur og master i byplanlegging fra University of Wales Annet: Tidligere plan- og regulerings- sjef i Alta, byplansjef i Skien, avdelings- direktør i Miljøverndepartementet og leder av Statens Byggeskikkutvalg Aktuell med: Takket av etter 20 år som plan- og bygningssjef. Kjempet hardt for å bevare Y-blokka NAVN: ELLEN DE VIBE D36 er et eksempel på et fortettingsprosjekt hvor den trange tomten er godt utnyttet, samtidig som keramisk print på fasadeglasset forsterker byggets grøntstruktur. Arkivfoto: Ståle Felberg/Element Arkitekter AS

Montasjestolper for alle typer av karmer og profilsystem Med nesten 500 ulike varianter har STEP et fullstendig utvalg av montasjestolper som tilsvarer alle typer av karmer og profilsystem på markedet. Sortimentet er under konstant utvikling og vi hjelper gjerne til med å utvikle spesialtilpassede løsninger. Alle montasjestolper er laget i rustfritt stål og bidrar til et stilrent utseende ved installasjon. Du er alltid velkommen til å kontakte oss via tlf. 23 00 30 00. Hele sortimentet finner du på www.steplock.no Når det må fungere.

12 04 // 2020 og de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder og samtidig ivareta arkitektur med høy kvalitet. – Vi jobbet med å halvere klimagassutslipp fra enkeltbygg og i byområder. I den sammenhengen er glassprodusentene viktige aktører. Hun mener det er et tankekors at PWC-bygget i Barcode fra 2006 allerede blir oppgradert. Det sier noe om hvor liten vekt man la på energiforbruk for 15 år siden. – Fremover tenker jeg at ombruk av bygg, slik jeg mener Y-blokka skulle blitt ombrukt, kommer til å bli viktigere og viktigere. Nå begynner byggebransjen å se mer på de mulighetene. Det er veldig flott. Resirkulering av materialer, gjenbruk av bygningskomponenter og ombruk av hele bygg er tre viktige elementer for å nå klimamålene. TRENGER RIMELIGERE BOLIGER På Hasle har det skjedd mye spennende i og rundt Arcusbygget. Det gamle bygget til Vinmonopolet fra 1932 er en verdifull del av norsk arkitekturhistorie. I 2018 ble bygget rehabilitert, med påbygg i to etasjer bestående av unike og attraktive nye boliger på toppen. Kristin Jarmund Arkitekter hadde oppdraget, som har fått navnet Vinslottet. – I hovedsak går det i riktig retning, men jeg hadde nok ønsket meg litt mer innovasjon når det gjelder boliger og boligtyper, også når det gjelder priser. Vi trenger rimeligere boliger. Heldigvis begynner det å skje noe på den fronten både i kommunal- og utbyggerregi. Det er bra. GODE PROSJEKTER Nylig besøkte hun Vindmøllebakken i Stavanger. Arkitektene i Helen & Hard har utviklet en ny boform, gaining by sharing, med løsninger som gjør det enklere å bo og leve bærekraftig. Prosjektet ble i høst tildelt Statens pris for byggkvalitet. – Det er et spennende prosjekt. Boligene er kompakte, men gode. Atriet, amfiet og felleslokalene på ulike plan er flotte. Uten friområdet på sjøsiden ville det nok vært for tett med for få uterom. Det er likevel bra at noen tar utfordringen seriøst og tester ut bygg med ny boform, slik Helen & Hard gjør. Hun synes nye Deichman bibliotek er blitt et praktfullt bygg. Da hun tok med seg barnebarna, ble de stumme av alt de så. – Arkitekturen er flott. Det er jeg overbevist om at Munchmuseet også blir. Det er utrolig flott at det offentlige tar seg råd til å investere i prosjekter som er for hvermannsen. Det gir gode rammer for økt livskvalitet. Tre kommer mer og mer. I hvilken grad det blir et stort gjennomslag bymessig, kommer an på hva man får til av klimamessige løsninger på andre materialer, som betong. – Massivtre er flott, men jeg er ikke sikker på at det blir det dominerende materialet i byarkitektur. I FULL VIGØR Pensjonisten har ikke halt inn årene, langt ifra. Hun driver enkeltpersonforetaket UrbanVibes. Der tilbyr hun tjenester som kommentator, foredragsholder, strategisk veileder og konsulent knyttet til byplanlegging, byutviklingsprosesser og byens arkitektur. Hun bidrar frivillig for Habitat Norge, hvis overordnede mål er å fremme interessen og bevisstheten rundt globale byutfordringer og bosettingsspørsmål. Hun kjempet hardt og lenge for å bevare Y-blokka i regjeringskvartalet, og havnet på glattcelle da hun forsøkte å hindre nedrivningsarbeidet. – Jeg tror de har brukt masse ressurser på å få ned blokka. Den er utrolig solid bygget, og er i tillegg tilført komponenter i betongen som skulle gjøre bygget sterkere og sterkere. At blokka ble revet er et sørgelig kapittel i statens byggeaktivitet, slår Ellen de Vibe fast. Glassklart // Ellen de Vibe Vi jobbet med å halvere klimagassutslipp fra enkeltbygg og i byområder. I den sammenhengen er glassprodusentene viktige aktører. Munch Brygge har nærhet til fjorden, Operaen, Deichmanns bibliotek og etter hvert det nye Munch- museet. Området har også gunstig beliggenhet i forhold til kollektivtilbud.

Xxxxx // Xxxxxx 04 // 2020 13

14 04 // 2020 Bransjenytt // Produktnyheter Skrå glassfasade for maksimalt dagslys Denne unike teknologiske bygningen, beliggende i businessdistriktet i Vilnius, bringer naturen inn gjennom store arkitektonisk utformede glassfasader, og gir samtidig god utsikt over byen. Bygget har et fremragende geotermisk oppvarmingssystem som oppfyller 100 % av bygningens energibehov. Som et resultat står denne miljøvennlige bygningen for grønn produktivitet sommini- merer CO2-påvirkningen på miljøet, og demonstrerer fremtiden for grønne løsninger. WICONA har levert fasader, vinduer og dører. Det 2.800 m2 store kontorbygget med elven som nabo er en bygning der moderne teknologi møter bærekraftige løsninger. Ved å benytte store glassfasader i structural glazing visker man ut skillet mellom innendørs- og utendørsmiljøet. I tillegg har WICONA utviklet en spesiell pilaster som passer til og følger fasadens tredimensjonale form. Bygningens formmed sine skrå glassfasader slipper inn maksimalt med dagslys samtidig som de forhindrer at inneklimaet blir for varmt. Et moderne kontrollsystem sørger for komfort og friskt inneklima, hvilket forbedrer trivselen for byggets brukere. Om sommeren brukes en aktiv kjøleteknikk som ventilasjon. Denne kan styres separat i hver etasje. Innslipp av dagslys styres automatisk med solskjerming som følger solens bevegelser gjennom dagen. Det er benyttet WICTEC 50 SG semifasade: SG med integrert klemprofil og WICSTYLE 75 EVO dører og WICLINE 75 EVO vinduer. Det er ARROW Architects, Archinova UAB som har tegnet bygget. Cosentino Norway AS etablerer partnerskapsmodell Cosentino Norway AS ønsker at glass- og fasadeentreprenører skal kunne levere mer enn glass, stål og aluminium i fasaden. Derfor starter Dag Ove Pettersen et partnernettverk som skal kunne prosjektere og montere inn Dekton-plater i fasader. Daaland Glass og Fasader er første selskap som har undertegnet en slik partneravtale. – Dette konseptet tror vi på, og vi er glade for at Daaland Glass og Fasader allerede nå har skrevet under på en avtale. Partnerskapet med Daaland er første skritt på veien til et landsdekkende nettverk med ti entreprenører som skal kunne levere Dekton-fasade over hele landet, sier Dag Ove Pettersen. Dag Ove Pettersen ønsker seg et landsdekkende nettverk av fasadeentreprenører som kan montere Dekton-plater i fasadenes tettfelt. Foto: Harald Aase Green Hall 3 bringer bærekraft og moderne teknologi sammen. Foto: Evaldas Lasys Skal 2022 være et internasjonalt glassår? I desember vil FNs generalforsamling drøfte godkjennelsen av prosjektet «FNs glassår 2022». Målet er å sette fokus på glassets unike kvaliteter, og glassets rolle i å skape en renere, rikere og mer økologisk fremtid. Glassbransjen har kontinuerlig tilpasset seg samfunnets behov, og nå ønsker man å sette fokus på glassets fantastiske og anvendelige egenskaper, og glassets mulighetsbilde i utviklingen av det moderne samfunn. I søknaden til FN er det lagt vekt på glassets rolle i fortiden og dets fremtidige potensial. Den viser hvordan glassbransjen støtter opp om FNs klimamål (agenda 2030); bærekraftig og ansvarlig produksjon, innovasjon og infrastruktur, rimelig og ren energi, klimatiltak, uforurenset vann og hav, sanitet, helse og velferd (velvære), utdanning og likestilling.

Farstad på Forus / Farstad Profilsystemer Gamle Forusvei 8 4031 Stavanger Tlf: 51 85 09 00 Mail: post@rufa-trading.no www.farstadprofilsystemer.no FARSTAD PROFILSYSTEMER - SOLID KOMPETANSE OG KJÆRLIGHET FOR FAGET! Farstad Profilsystemer prosjekterer og produserer glass/aluminiumskonstruksjoner i store kvantum! Egenutviklede løsninger, som skyvedører med skyvbar tak/front i et element for både enkelt og isolerglass, tilbys til/via forhandlere i hele Norge. Click- et aluminium bæresystem som er solid, innovativt og enkelt! Patenterte hjørnekoblinger gjør sammenføyningen enkel. Kraftige dimensjoner og godstykkelse i profilene gir bærende dragere med høy styrke. Dette er et fleksibelt system tilrettelagt for hagestuer, pergola, glasstak, el.lign Farstad på Forus / Farstad Profilsystemer Gamle Forusvei 8 4031 Stavanger Tlf: 51 85 09 00 Mail: post@rufa-trading.no www.farstadprofilsystemer.no FARSTAD PROFILSYSTEMER - SOLID KOMPETANSE OG KJÆRLIGHET FOR FAGET! Farstad Profilsystemer prosjekterer og produserer glass/aluminiumskonstruksjoner i store kvantum! Egenutviklede løsninger, som skyvedører med skyvbar tak/front i et element for både enkelt og isolerglass, tilbys til/via forhandlere i hele Norge. Click- et aluminium bæresystem som er solid, innovativt og enkelt! Patenterte hjørnekoblinger gjør sammenføyningen enkel. Kraftige dimensjoner og godstykkelse i profilene gir bærende dragere med høy styrke. Dette er et fleksibelt system tilrettelagt for hagestuer, pergola, glasstak, el.lign Click- et aluminium bæresystem som er solid, innovativt og enkelt! Patenterte hjørnekoblinger gjør sammenføyningen enkel. Kraftige dim nsjoner og godstykkelse i profilene gir bærende dragere med høy styrke. Dette et fleksibelt system tilrettelagt for hagestuer, pergola, glasstak el.lign. Farstad på Forus/Farstad Profilsystemer le Forusvei 8, 4031 Stavanger Tlf: 51 85 09 00 – Mail: post trading.no farstadprofilsystemer.no Farstad Profilsystemer prosjekterer og produserer glass/aluminiumskonstruksjoner i store kvantum! Egenutviklede løsninger, som skyvedører med skyvbar tak/front i et element for både enkelt og isolerglass, tilbys til/via forhandlere i hele Norge.

Xxxxx // Xxxxxx 16 04 // 2020 For glass- og fasadenæringen innebærer dette at det behøves vinduer, dører og fasader som yter motstand mot innbrudd, skudd og eksplosjon, gjerne også kombinert med krav til brannmotstand. Når en bygning fordrer et spesifikt sikkerhetsnivå er det ofte nødvendig at produktene dekker opp kombinasjoner av to eller flere av disse egenskapene. Et omfattende regelverk, der felleseuropeiske standarder med nye betegnelser gradvis har tatt over for de nasjonale, gjør det krevende å sette opp korrekte kravspesifikasjoner. Det er vanskelig å skaffe seg oversikt over hvilke egenskaper som kan bygges inn i standard produktserier og når det stilles økte krav til sikkerhet. Beskrivelsestekster for bygg med sikkerhetskrav signaliserer et tydelig behov for økt kunnskap om sikkerhetsnivåer, kombinasjoner av disse, og om hvordan fasadeelementer av glass med rammeverk av aluminium eller stål kan håndtere denne typen påkjenninger. AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Flere problemstillinger utkrystalliserer seg: • sammenblanding av gamle og nye klassifikasjonsregimer • prosjektering av glassformater som er dekket opp av aktuelle klassifikasjoner • mulig profildesign innenfor de ulike sikkerhetsregimene • hva kan oppnås med standard produktserier og når kreves spesialdesign • priskonsekvenser for ulike kravsnivåer og ytelseskombinasjoner • mulige lås og beslag-kombinasjoner innenfor ulike sikringsklasser Generelt for alle typer sikkerhetsprodukter er det viktig at de beskrives som «hemmende», Politistasjoner, forsvaret, industrianlegg og mange offentlige bygninger har krav til ulike typer skallsikring. Angrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011 har medført et skjerpet fokus på bygningers sikringstiltak. Tekst: Thomas Aasen Kombinasjoner av sikkerhetskrav i fasader, dører og vinduer

04 // 2020 17 Fasadefaglig // Skallsikring Her følger en oversikt over de enkelte sikkerhetsklassene samt problemstillinger knyttet til kombinasjoner av to eller flere klasser: Generelt for alle typer sikkerhetsprodukter er det viktig at de beskrives som «hemmende», ikke «sikre». Kravet kun til integritet (E), noe som innebærer at elementet stopper flammer, vil et rammeverk av uisolert aluminium klare i 30 minutter. Stål, som ikke smelter, vil kunne sikre integritet i 60-, 90- og 120 minutter. EI-klassen, som også beskytter mot temperaturøkningen under en brann, fordrer rammer med isolerende egenskaper. Med isolerte profiler av aluminium vil disse også kunne klare krav inntil 90 minutter, mens rammer av stål behøves for høyere klasser. Glass kan bygges opp for å håndtere alle relevante klasser. I prinsippet er dette kun et spørsmål om antall lag med glass og tykkelsen på brannvernsjiktene. Med krav til 3-lags glass vil både tykkelse og vekt kunne være kritisk for hva rammeverket kan håndtere. BRANNMOTSTAND Vinduer, dører og fasader basert på standard produktserier fra de ulike systemleverandørene har stort sett en ytelsesgrense ved innbruddsklasse RC3. Det finnes enkelte standard dører og åpningsbare vinduer som yter RC4, mens RC5 er mulig å oppnå med modifiserte versjoner av faste glasspartier. Høyere klasser fordrer spesialprodukter som tilbys av et fåtall aktører som har spesialisert seg på sikkerhet. Når det gjelder RC5 er det også viktig å merke seg at kravet til glasset vil være strengere enn glasstypen som beskrives i EN1627. Fra og med klasse RC5 åpner nemlig EN 1630, standarden som definerer kriteriene ved manuelle innbruddsforsøk, for å angripe glasset direkte. P7B-glasset beskrives i standarden som et minimum, men vil ikke klare angrep med verktøyet som står til disposisjon. Det kreves derfor i realiteten et dyrere produkt med en mer avansert oppbygning. INNBRUDD ikke «sikre». Garantien for sikkerheten produktet yter strekker seg til det nivået klassifikasjonen tilsier, mens påkjenninger utover dokumentert motstandsnivå vil kunne gi svikt, og produktet er ikke lenger «sikkert». YTELSER SVEKKES Med sikringstekniske tiltak følger muligheten for at produktets ordinære bygningsfysiske ytelser kan svekkes. Særlig gjelder dette for isolerende egenskaper. Tilleggsmateriale i form av tykkere gods i rammeverk, mer omfattende beslagløsninger for åpningsbare enheter og tykkere glass vil kunne svekke U-verdien. Inngangspartiet til den tyske ambassaden i Paris oppfyller ulike krav til sikkerhet. Foto: Sälzer Security

18 04 // 2020 Fasadefaglig // Skallsikring For glass innebærer høyere skuddklasse tykkere glass og flere laminatsjikt. Dette utgjør av flere grunner en svært krevende sikkerhetsklasse. Tester er kostbare, de er omfattende å gjennomføre, og belastningene fra en eksplosjon inneholder flere ulike typer påkjenning. En eksplosjon vil i første omgang generere en trykkbølge, deretter et kraftig sug. Begge situasjoner er krevende for ramme og glass. Størrelsen og avstanden ladningen detoneres på vil bestemme trykk- og sug-situasjonen. Stoffet som forårsaker eksplosjonen vil også påvirke forløpet og dermed typen belastning. TNT vil gi en umiddelbar høy trykkøkning med kort varighet, mens gass typisk genererer en svakere trykkbølge av lengre varighet. Tester og klassifiseringer gjennomføres grovt sett basert på tre ulike scenarioer. Kraftige ladninger utløst med en avstand på tretti meter, alternativt svakere ladninger detonert med fire meters avstand simulerer typiske terrorhandlinger med sprengstoff som gir hurtige trykkøkninger med kort varighet. En tredje variant simulerer en typisk petrokjemisk eksplosjon der trykket bygger seg saktere opp og har lengre varighet. Testene gjennomføres med komplette enheter der glass, karm og ramme samt innfesting i vegg inngår. Standardene EN 13123-1 og -2, samt EN13124-1 og 2, beskriver testkriterier og klassifisering basert på to ulike prinsipper. Den ene metoden benytter en såkalt «shock tube» der elementet monteres i enden av et rør og ladningen detoneres i motsatt ende. Etter den andre metoden utføres eksplosjonen som en «open range»-test, det vil si i åpent landskap. EKSPLOSJON Isolert sett er belastninger fra ganske kraftig ammunisjon håndterbart med rammer av aluminium, der kritiske områder typisk vil være overganger mellom karm og ramme, ramme og glass og selvsagt selve rammeoverflaten. Med forsterkning og tilpasninger vil en standardserie kunne oppfylle inntil klasse FB4, som innebærer beskytning med magnum 44. Glasstypen som samsvarer med rammen har betegnelsen BR4. Rammer av stål vil i tilnærmet standard utførelse ha tilsvarende ytelser som aluminium, men disse kan på enklere vis forsterkes ved å sveise på ekstra metall. På denne måten kan enkelte systemleverandører tilby produkter som oppfyller det strengeste kravet FB7 / BR7. Dette innebærer rifleskudd med kaliber 7,62 x 51 hardkjerne-ammunisjon. For glass innebærer naturlig nok høyere skuddklasse tykkere glass og flere laminatsjikt. Skuddhemmende glass deles opp i splintavgivende (S) og splintfri (NS). NS innebærer at det ikke forekommer splintavgang på ikke-eksponert side. En komplett beskrivelse av et skuddhemmende element med glass skal inneholde komplett klassifisering for ramme og glass, samt angivelse av splintavgivende egenskaper. SKUDD Fullskala eksplosjonstest av fasade i åpent landskap. Foto: Sälzer Security Karm og ramme på et skuddhemmende vindu forsterkes på utsiden. Foto: Schüco

04 // 2020 19 En skuddklassifisert dør kan relativt enkelt tilføres innbruddshemmende egenskaper opp til et visst nivå. Tykkere materialer i karm og ramme bidrar positivt til motstand mot innbrudd og prinsippene for oppbygning av glasset er temmelig sammenfallende. Har elementet i tillegg behov for brannmotstand, vil ekstra beslag og andre komponenter som bidrar til innbruddsikring kunne gjøre det vanskelig å oppfylle kravene til brannisolasjon. Med eksplosjon utsettes fasaden for en helt annen type belastning der en mer trykkKOMBINASJONER AV ULIKE TYPER SIKKERHET absorberende glass- og rammekonstruksjon vil være fordelaktig. Tilsynelatende motstridende egenskaper skal kombineres i samme element, og det vil ikke lenger være mulig å klare dette med utgangspunkt i standard produktserier. For å kunne gå inn i en prosjektering av fasader, dører og vinduer med et høyt sikkerhetsnivå er det avgjørende at en på forhånd avklarer tekniske og økonomiske konsekvenser av aktuelle kravspesifikasjoner. En dialog i forkant med systemleverandører og produsenter vil gi et godt overblikk over hva som kan utføres, og til hvilken pris. I et bygningsskall vil krav til innbrudd typisk gjelde for de lavere etasjene, kanskje kombinert med krav til motstand mot skudd og eksplosjon. Kravene avtar gjerne med etasjehøyde. Ulike typer brannmotstand kan komme inn som nok en parameter som skal ivaretas av de samme glasselementene. SPESIALPRODUKTER Klassene kan være enkle å dekke opp hver for seg, mens kombinasjoner stort sett fordrer spesialprodukter som kun noen aktører i Europa kan tilby. Krav til sikring kommer gjerne som en kombinasjon av to eller flere funksjoner. Fasader og inngangspartiet på Sweco sitt kontorbygg i Göteborg yter ulike typer sikkerhet uten at disse visuelt avviker fra uklassifiserte produkter. Foto: Stålprofil

20 04 // 2020 Bransjenytt // Produktnyheter Munch Brygge vinner pris Smart solskjerming og temperaturkontroll i Australia Det 19 500 kvadratmeter store boligprosjektet Munch Brygge i Opera- gata 1-51 er vinner av arkitekturprisen 2020. Arkitekt for vinnerprosjektet er Lund+Slaatto, landskapsarkitekt Gullik Gulliksen AS og samspillsentreprenør Bunde Bygg AS. Byggherre er Stor-Oslo Eiendom. Fra juryens begrunnelse: «Munch Brygge er et byprosjekt bestående av to kvartaler med forretninger og serveringssteder på bakkeplan, en barnehage og 158 leiligheter. Anlegget forholder seg til viktige byrom, somadkomstorget for Munchmuseet og den vestvendte elvebredden for Akerselvas utløp, med åpne, bymessige funksjoner. Bygningene er i sin helhet utformet i en lys, rød tegl, og har en aktiv geometri. Det samlede uttrykket tilfører byen varme og variasjon.» Central Place skal bli et næringsbygg på nesten 150 000 km2 i Sydney. To tårn knyttes sammen av lavere omkringliggende bygninger og et glasstårn, som stikker opp som et smykke til bygningskroppene. Ny kunstig intelligens skal regulere sollys- og temperaturkontroll. Konseptet «pustende bygninger» er en helhetlig vurdering av hvordan arkitektur forholder seg til miljøet. Bygningene er formet for å dempe vindkreftene og tillate naturlig lys. Den datastyrte fasaden skygger interiøret for direkte sollys og reduserer varmegevinsten. Teknologien i fasadeutformingen vil også gjøre det mulig for leietakeren å ventilere gulvplaten naturlig med uteluft, og redusere energien som kreves for oppvarming og kjøling, samtidig som den kontrollerer gjenskinn. Central Place vil bli en av de mest bærekraftige arbeidsplassene i verden gjennom å ta i bruk bane- brytende teknologi og ledende arbeidsplassdesign. Nå kan du også lese på nett. glassogfasade.no.indd 1 26.11.2020 13:54 Munch Brygge. Foto: Lund+Slaatto Arkitekter. Illustrasjon: Fender Katsalidis

RØFF, TØFF OG ROBUST MED QUAIFE GRIP CONTROL –FOR ØKT FREMKOMMELIGHET MÅNEDSLEIE MED 0,99% RENTE KUN 2.990,- Pr is eks MVA lever t Ski . CO2 149 g/km, bl . forbruk 0,57 l /mi l . Utelukker enkelte andre rabatter og gjelder kontrakter signer t tom. 31.12.20. Star tleie: kr 50 000,-. Etabl .gebyr : 4 790,-. Månedsleie: kr 2 990,-. Termingebyr 95,- og etabl .gebyr : 4 790,- kommer i ti llegg. Avtaletid: 3 år, kjørelende 45 000 km. Finansier ing i Ford Credit. Alle pr iser er ekskl . mva. Forbehold om pr isendr inger og tr ykkfei l . Forutsetter salg ti l nær ingsdr ivende.

Xxxxx // Xxxxxx 22 04 // 2020 Powerhouse Telemark ble offisielt åpnet i oktober. Ambisjonen er å bli ett av verdens mest energieffektive og miljøvennlige bygg. – Typisk for denne typen bygg er høsting av sol, med store takflater dekket av solcellepaneler mot sør, sier seniorarkitekt Rune Grasdal i Snøhetta. Snøhetta med nytt POWERHOUSE Tekst: Guro Waksvik Foto: Ivar Kvaal Med sin særegne skulpturelle form er Powerhouse Telemark blitt et signalbygg, godt synlig i landskapet.

04 // 2020 23 Prosjektomtale // Powerhouse Telemark

24 04 // 2020 Powerhouse Telemark ligger ved fotenden av Kulltangbrua i Porsgrunn, godt synlig for trafikanter både til lands og til vanns. Det 11 etasjer høye bygget med sin særegne skulpturelle form, er uten tvil et signalbygg og et landemerke. – Byggets form utnytter tomtearealet og maksimerer samtidig arealet til solcellepanelene. I fasadene mot vest og sørøst krager veggene utover slik at det blir større arealer til solfanging. Dette er noen av forutsetningene som har vært med på å gi bygget den spesielle formen, sier prosjektleder og seniorarkitekt Rune Grasdal i Snøhetta. Fasadene mot parkeringsplassen og mot nord er vertikale. Sørfasaden er dominert av en stor limtrekonstruksjon levert av Moelven. Denne bidrar til å bære taket, som krager ut over fasaden. Den er i tillegg som en skyggelue, som sørger for å hindre for mye sol inn i bygget. – Utfordringen er å sette av nok plass til solcellepaneler på deler av fasaden, ikke slippe inn for mye solenergi som vil kreve kjøling, og samtidig ta vare på dagslyskravet. Det er en kompleks øvelse å få alle disse parameterne til å gå opp, medgir han. Motstridende interesser gjør at man må finne en balanse. På det skrå hovedtaket er det for eksempel lagt inn overlys for å tilfredsstille kravene om dagslys. – Overlysene reduserer noe av arealet som kunne vært brukt til solcellepaneler, og vi måtte derfor legge til flere solceller på fasaden. Grasdal var prosjektleder på Powerhouse Brattørkaia i Trondheim, og fulgte prosjektet fra begynnelse til slutt. Han har erfart at det er mange paralleller mellom de to prosjektene. DAGSLYS OG UTSYN En annen utfordring var fasaden mot vest, med spilekledning i termofuru fra Moelven. Den var i utgangspunktet tenkt som en del av solskjermingen. – Samtidig kjemper dagslyset om plass. Hadde spilene vært horisontale, hadde vi klart å skjerme noe mer. Vi valgte å skråstille dem, både for å få et arkitektonisk uttrykk, nok dagslys og godt utsyn. Et spill i avstanden mellom spilene, med variasjon mellom åpnere og tettere felt i et mønster, gir et rikt og levende fasadeuttrykk. «Utfordringen er å sette av nok plass til solcellepaneler på deler av fasaden, ikke slippe inn for mye solenergi som vil kreve kjøling, og samtidig ta vare på dagslyskravet.» For å gi større areal til solfanging krager fasadene mot vest og sørøst utover. Takvinduer med solreflekterende film i glassene gir godt overlys i kantinen.

04 // 2020 25 – Trespilene fungerte ikke godt nok som solavskjerming alene. Det slippes inn mer varme enn det optimalt skulle. Dette ble kompensert med større bruk av termisk masse i betong på gulvet innenfor de mest solutsatte fasadene. Det gjør bygget mer komplisert, med forskjellige gulvoverflater i samme rom. AKUSTIKK De termiske massene er utfordrende i forhold til akustikk. For å absorbere lyd er det brukt himlingsplater i naturfarget treulitt. I interiøret er det brukt mye trefinér som spiller på lag med treulitten. – Vi synes vi har fått en fin og varm fargepalett inne. Som fasadekledning er det brukt plater i fiberarmert betong. Unntaket er fasaden mot sør som er dekket med solcellepaneler. MÅ BLI BEDRE PÅ 3D Spesiell form og kompleks geometri med ulike veggtyper og systemer som skal møtes, krever god prosjektering og presisjon. – Vi har et hjertesukk i forhold til en del aktører i glassbransjen. De henger etter med prosjektering i 3D. Dette skaper utfordringer da alle delelementer i et bygg samles i en felles modell for tverrfaglige kontroller. Store glassfasader er en viktig del av bygget som også må inn i denne modellen. Leverandørprosjektering av komplekse glassflater forutsetter at leverandørene også sitter med de riktige verktøyene. «En del aktører i glassbransjen henger etter med prosjektering i 3D. Dette skaper utfordringer da alle delelementer i et bygg samles i en felles modell for tverrfaglige kontroller. Store glassfasader er en viktig del av bygget som også må inn i denne modellen.» Fakta om Powerhouse Powerhouse representerer et forsknings-, design- og ingeniørsamarbeid mellom eiendomsselskapet Entra, Skanska, miljøorganisasjonen ZERO, Snøhetta og Asplan Viak. Et powerhouse er et energipositivt bygg. Det vil produsere mer ren og fornybar energi gjennom en tidsperiode på 60 år enn det som totalt brukes til bygging, drift og eventuell riving av bygget. Det første prosjektet som ble realisert av samarbeidspartnerne var Powerhouse Kjørbo, et renoveringsprosjekt i Sandvika utenfor Oslo. Dette var det første plusshuset i Norge, trolig også det første renoverte energipositive bygget i verden. Powerhouse Brattørkaia ble offisielt åpnet i august 2019. Powerhouse Telemark ble offisielt åpnet i oktober 2020. Prosjektomtale // Powerhouse Telemark Belysning betyr mye for brukernes trivsel. Oppover i etasjene, fra og med plan syv, slipper takvinduene inn godt dagslys.

26 04 // 2020 // FAKTA Ferdigstillelse: 2020 Sted: Porsgrunn Type bygg: Kontorbygg Arkitekt: Snøhetta Byggherre: R8 Property Totalentreprenør: Skanska Norge Rådgiver: Asplan Viak Fasadeentreprenør: H-Fasader Glassteam Glassleverandør: PressGlass og Vetrotech for Sage Glass Profiltype fasade: Schüco FWS 50 SG.SI Fasadeglass: Combi Neutral 70/40 Dører utvendig: Sapa SFB086 SI Vinduer innvendig: AWS70HI Solcelleleverandør: Solcellespesialisten Samarbeidspartner miljø: Zero Miljøklassifisering: BREEAM NOR Excellent Areal: 8313 m2 BTA Byggets kraftproduksjon: Cirka 240 000 kWh per år PROSJEKT: POWERHOUSE TELEMARK Grasdal må medgi at Powerhouse Telemark har vært et komplekst og ressurskrevende prosjekt. – Oppdragsgiver, prosjekterende og de som bygger må være tydelige og bevisste på at det koster mer å bygge et komplekst bygg. Dersom bygget prises som et standard kontorbygg når det gjelder prosjekteringskostnader og byggekostnader, blir prosessen krevende. BELYSNING Vinduene bak spilekledningen på nord- og vestfasaden har åpningsfelt som slår innover. Dette for å klare å håndtere renhold. På fasaden mot sør hvor det er solcellepanel, brukes Zip screen som solavskjerming. – Belysning er alltid et tema, både når det gjelder energibruk og nok lys for brukerne av bygget. Oppover i etasjene fra og med plan syv, der det skrånende taket begynner, er det takvinduer som slipper inn dagslys. I tillegg fungerer de også som is- og snøsikring av taket. På plan elleve er det en flott takterrasse med forbindelse til kantinen under. I overlysene ligger det solreflekterende film i glassene. De andre glassene i bygget er standard trelags isolerglass med film på soleksponerte glass. BÆREKRAFT OG MILJØ – Bygget er både særegent og fint. Vi er fornøyde med sluttresultatet til tross for at det har vært en komplisert og utfordrende prosess. – Vi prøver å ha kontroll på materialene og hvilke karbonavtrykk de har. Det er viktige faktorer i energiregnestykket. Fasaden mot sørøst og taket vil generere omtrent ti ganger den årlige energibruken til en gjennomsnittlig norsk husstand. Tanken er at overskuddsenergi skal kunne selges tilbake til energinettet. – I tillegg skal det gi strøm til lading av el-biler på parkeringsplassen utenfor bygget. Fordeling av overskuddsenergi til nabobygg kan kan bli aktuelt på sikt. Powerhouse Telemark varmes også gjennom geotermiske brønner 350 meter under bakken. Et lavenergisystem sikrer at bygningen blir effektivt avkjølt og oppvarmet gjennom vann som går i loop i randsonene i hver etasje. – Det er viktig å tenke bærekraft og miljø. Det handler om hvordan vi bruker naturressurser. Vi i denne bransjen har et stort ansvar. Byggebransjen har vært en stor synder når det gjelder CO2. Det er på høy tid at det gjøres noe med det. Både de miljømessige ambisjonene og den spesielle formen har trolig bidratt til å gi bygget tilnavnet Den grønne diamanten. Om Powerhouse Telemark blir verdens mest energieffektive og miljøvennlige bygg, gjenstår å se. Først etter en periode i drift, vil resultatene foreligge. – Det ser lovende ut, men det er alltid spennende å se hvor miljøeffektivt bygget vi bli. Alt er nøye kalkulert av eksperter i teamet. Stemmer beregningene, vil bygget være i tråd med intensjonene, sier Rune Grasdal. «De som bygger må være tydelige og bevisste på at det koster mer å bygge et komplekst bygg.» Taket og fasaden mot sørøst vil generere omtrent ti ganger den årlige energibruken til en gjennomsnittlig norsk husstand. På fasaden mot vest er det spilekledning i termofuru fra Moelven. For å få et arkitektonisk uttrykk, nok dagslys og godt utsyn valgte arkitektene å skråstille spilene.

04 // 2020 27 Prosjektomtale // Powerhouse Telemark På fasadene er det plater i fiberarmert betong. Vindusglassene er standard 3-lags isolerglass med film på soleksponerte glass.

28 04 // 2020 Inspirasjon // Eilert Smith Hotel LØFTER LUKSUSHOTELL Sømløse profiler

Xxxxx // Xxxxxx 04 // 2020 29 Funkisbygningen fra 1937 er tegnet av Stavangerarkitekten Eilert Smith, og er en av byens flotteste arkitektoniske perler. Etter at Signe Anne og Kristoffer Stensrud kjøpte bygningen i 2011, er det tidligere næringsbygget nå forvandlet til et eksklusivt boutique-hotell. EKSKLUSIV SUITE Trodahl Arkitekter AS har stått for rehabiliteringen samt påbygg av en 450 kvm penthouse-suite med panoramautsikt over havna. To tilbaketrukne toppetasjer er rammet inn av en nesten sammenhengende glassfasade med buede skyvedører. Kringsjaa Norge AS har levert og montert glassfasadene. – Vi har brukt smalprofilsystemet Sky-Frame Arc der kun de vertikale profilene er synlige. De har en profilbredde på tyve millimeter, og tilfredsstiller alle byggetekniske krav. Dersom det er høye vindlaster på prosjektene utvides profilen til 28 millimeter. Da kan systemet tåle vindlaster opp til 3,6 kN/m2 (Sky-Frame Hurricane). I disse profilene kan glassene være opp til 54 millimeter tykke. Med store glass og lite profiler ligger U-verdien med 3-lags glass fra 0,75 til 0,85, sier prosjektsjef Vegar Sivertsen. TERSKELFRITT De slanke profilene gir mye dagslystilgang, og den terskelfrie løsningen har eget integrert dreneringssystem. – Det er en kombinasjon av faste og skyvbare felt i fasadene. Alle profiler er bygget inn i gulv, vegger og tak, slik at man får glass helt ned til gulv og helt opp til himling. Det er en fordel å være tidlig ute i prosjekteringen for å få plass til dette, fortsetter Sivertsen. Glassene ble bestilt fra en sveitsisk glassprodusent, og profilleverandøren limte på en glassforsterket polyesterprofil rundt glassene før de ble skipet videre til Stavanger. – Dette er vårt første Sky-Frame ARC prosjekt i Norge, og vi hadde derfor montasjehjelp fra produsenten. Det var litt Det nyrestaurerte hotellet ligger mellom Stavangers gamle trehus og nye høyhus. Det eksisterende klokketårnet er forlenget, to nye etasjer er lagt til, og hotellet fremstår som nytt og moderne. En eksklusiv glassfasade med buede skyvedører og slanke profiler pryder nyrenoverte Eilert Smith Hotel. Tekst: Therese Myklebust Foto: Coast Studio, Rasmus Hjortshoj Kun de vertikale profilene i glassfasaden er synlige.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy