Hvordan innfri krav til daglys?

Rundt om i hele verden fortettes byene, og det blir stadig mindre tilgang på dagslys.

Tekst: Alejandro Pacheco Diéguez, Calculation specialist, White Arkitekter

Både spesialister på bærekraft og byplanleggere anbefaler fortetting grunnet større konsentrasjon av service og infrastruktur, mindre transport og en mer bærekraftig reisevei.

Fortetting medfører også redusert tilgang på dagslys og sollys på fasader og i offentlige uteområder. Dette har stor innvirkning på innbyggernes livskvalitet.
Studier har vist at fra et miljøsynspunkt er fortetting av byer positivt opp til et visst nivå. Passeres dette nivået reduseres miljøgevinsten.

Når tilgangen på dagslys reduseres, vil for eksempel behovet for elektrisk lys øke, og dette øker byens energibehov.

Godt dagslys er viktig – spesielt i Skandinavia

Når tilgangen på dagslys er knyttet til helse, trivsel og produktivitet, tydeliggjør dette konflikten mellom dagslys og fortetting.

Forskning viser at mennesker i den industrialiserte delen av verden tilbringer mer enn 90 % av tiden sin innendørs. Da samfunnet stengte ned under pandemien, ble behovet for dagslys i bygninger et enda mer aktuelt tema.

Klimaet i de skandinaviske landene er unikt på mange måter. Til tross for regionale forskjeller er det preget av:

  • Lav sol
  • Få soltimer, hovedsakelig om vinteren
  • Ekstreme forskjeller i tilgang på dagslys i sommer- og vinterhalvåret

På vinteren skaper korte og overskyede dager både fysiske og psykiske utfordringer. Det er ofte mørkt når vi går hjemmefra om morgenen og mørkt når vi kommer hjem.

Sammenlignet med de fleste andre steder på jorden gir den mørke, overskyede himmelen, som dominerer i vinterhalvåret, veldig lite lys. Ofte mindre enn 2000 lux. Dette gjør behovet for tilstrekkelig dagslys viktig for å sikre både helse og velvære.

Krav til dagslys kan være vanskelige å oppfylle

I mange land har man innført et minimumskrav til dagslys i byggestandardene som svar på konflikten mellom fortetting og dagslystilgang.

Økt fortetting gjør det imidlertid vanskelig å oppfylle disse kravene i praksis.
Byggestandarden krever at alle rom for varig opphold skal ha direkte tilgang til dagslys.

I de fleste tilfeller er den eneste måten å sikre overholdelse av kravene å utføre tidkrevende dagslysfaktorsimuleringer ved bruk av avanserte simuleringsprogrammer. Disse simuleringsprogrammene kan ofte bare brukes av spesialister med flere års erfaring.

Byggtekniske forskrifter for dagslys har også vært en kilde til debatt i bygge- og arkitektbransjen.

Hovedgrunnen til dette er at man må dokumentere at man overholder krav til dagslys når man søker om byggetillatelse.

På dette tidspunktet i prosjekteringsprosessen er det ofte lagt ned flere måneders arbeid i utformingen av bygget, noe som gjør at endringer er kostbare.

I tillegg innebærer beregning av dagslysfaktor på komplekse romgeometrier og påvirkninger fra omkringliggende bygninger en krevende modellerings- og simuleringsprosess.

Dette gjør det vanskelig å vurdere flere forslag, noe som ellers ville vært naturlig i en designprosess.

Om forfatteren:

Foto av Alejandro Pacheco Diéguez
Alejandro Pacheco Diéguez

Alejandro Pacheco Diéguez er Calculation specialist i White Arkitekter. Han skriver en serie artikler for glassogfasade.no om dagslyssimuleringer og viktigheten av å starte tidlig i prosessen:

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...