Glassfasader i svømmehaller og badeanlegg

Utfordringer ved prosjektering av svømmehaller forårsakes av en høy konsentrasjon av saltholdig luft i innemiljøet kombinert med høy luftfuktighet. Dette legger føringer for materialvalg, overflatebehandling og hvordan disse monteres og vedlikeholdes.

Tekst: Thomas Aasen

Tidligere tiders svømmehaller henvendte seg ikke til omgivelsene gjennom fysisk åpenhet og transparente flater. Rammesystemer og ikke minst glassets egenskaper tillot ikke estetiske utsvevelser i form av større transparente flater.

Med dagens teknologiske muligheter fortoner situasjonen seg annerledes. Moderne badeanlegg simulerer gjerne tropiske landskap innendørs, der en kan svømme blant palmeøyer og frodig vegetasjon.

Store glassfasader åpner interiøret opp mot omgivelsene og knytter dette sammen med landskapet utenfor. Med åpninger i veggen som legger til rette for at de besøkende kan svømme ut av bygningen reduseres skillet mellom ute og inne ytterligere.

Fra kontorbygg, eller for den saks skyld private boliger, kjenner vi til potensielle bygningsfysiske utfordringer knyttet til store glassflater når ulike behov og krav skal matches opp mot hverandre.

I et badeanlegg vil høyere innetemperaturer og høy luftfuktighet, kombinert med et aggressivt innemiljø, skape ytterligere utfordringer for prosjekteringen.

Bygningsfysiske utfordringer

Glassflatenes funksjon i et badeanlegg består først og fremst i å sørge for utsyn og kontakt med omgivelsene samtidig som de besøkende kan glede seg over dagslyset.

I motsetning til situasjonen for et kontorbygg vil solenergien som passerer gjennom glassflaten i større grad komme til nytte som en del av romoppvarmingen. Dermed vil eventuell solbeskyttelse primært behøves for å hindre blending.

Fasadens arkitektur og prosjektets økonomiske rammer avgjør om denne funksjonen skal integreres i glassene eller monteres som separate komponenter.

Foto av svømmehall
Med korrekt utførelse vil rammematerialer av aluminium eller stål bidra til lang levetid og enkelt vedlikehold. Foto: Otto von Münchow

Interiøret i et badeanlegg inneholder gjerne soner med ulike temperatur- og fuktighetsnivåer. Dette innebærer til en viss grad at bygningsfysiske forhold en forbinder med ytterveggene også må tas hensyn til innvendig, en situasjon som kan påvirke hvordan veggfelt og dører monteres.

En overordnet utfordring ved prosjektering av svømmehaller forårsakes av en høy konsentrasjon av saltholdig luft i innemiljøet kombinert med høy luftfuktighet.

Dette legger føringer for materialvalg, overflatebehandling og hvordan disse monteres og vedlikeholdes.

Et korrosivt miljø

Profilsystemer av stål og aluminium krever begge spesielle forholdsregler for å kunne fungere tilfredsstillende over tid når de befinner seg i de klimatisk mest utsatte sonene. Særlig for stål er det vesentlig at all eksponert overflate er grundig forbehandlet og lakkert.

Siden større fasadeflater til dels må sammenføyes på stedet ved hjelp av sveising eller bolteforbindelser, kreves særskilte tiltak i ettertid for å sikre tilstrekkelig overflatebehandling i sammenføyningspunktene.

Fasadesystemets bærestruktur er i tillegg gjerne basert på hulprofiler som gir risiko for innvendig fuktdannelse og korrosjon dersom ikke hulkamrene sikres mot fuktinntrenging.

Med aluminium vil prosjektering og utførelse kunne forløpe noe enklere, men fremdeles med mange forhold som skal ivaretas.

Aluminium beskytter seg selv ved å danne et oksidsjikt som forhindrer videre korrosjon. Såkalt filiformkorrosjon er en prosess som starter fra en ubehandlet snittflate og kryper innover mellom lakk og metalloverflate.

I et badeanlegg med fuktig miljø og saltholdig luft vil aluminium være særlig utsatt for denne formen for korrosjon som også typisk forekommer i kystnære miljøer eller i bygater med forurensing og salting vinterstid.

Denne typen skader kan imidlertid forebygges ved at profilene anodiseres før lakkering, en prosess som innebærer at de påføres et tynt oksidsjikt umiddelbart før lakkering. Overflater som kun anodiseres kan med fordel påføres et noe tykkere sjikt enn standardutførelsen.

Fasader i yttervegg

Høy luftfuktighet fører til økt risiko for kondens på kaldere flater i rommet.

Til tross for glass i 3-lags utførelse med god U-verdi vil flatene utgjøre kaldere soner som innebærer en utfordring i rom med høy luftfuktighet.

Glassets egenskaper i kombinasjon med fasadens geometri påvirker muligheten for fuktkontroll på innvendige overflater.

Siden det er ønskelig at ventilasjonsluft i størst mulig grad gis mulighet til å strømme uhindret oppover langs glassflaten, bør fasaden designes på en måte som ikke krever dype horisontale profiler.

Dette krever at prinsippet for fasadens bærestruktur avklares tidlig for å unngå konflikt med det arkitektoniske uttrykket.

Solskjerming, solcellepaneler eller elektrokromatiske glass krever tilslutning til strømnettet, noe som kan fordre at fasadeflaten «punkteres» av kabelgjennomføringer.

Disse bør i størst mulig grad organiseres slik at en unngår hullboring og gjennomføringer i kritiske soner med risiko for uønsket fuktvandring og lekkasjer.

Innvendige fasader

Innvendige veggfelt og dører av aluminium og glass utføres gjerne med uisolerte glass og profiler. Ulike temperatursoner vil imidlertid også kunne kreve isolerende egenskaper mellom arealer internt i bygget.

Høy luftfuktighet krever lufte- og dreneringsfunksjoner i innvendige glassfelt med tilsvarende ytelser som for en yttervegg.

Krav som glassleverandørene generelt stiller når det gjelder ventilasjon og drenering av glassfalsen i yttervegger må også ivaretas innvendig. Med et potensielt høyt fuktighetsnivå i falsen kombinert med høy temperatur og dermed damptrykk er disse funksjonene avgjørende for produktenes ytelser og levetid.

For randsonen på isolerglass og særlig visse typer brannbeskyttende glass vil lufting og drenering av falssonen være særskilt viktig.

Nok et moment av betydning for arkitekturen består i at det ikke anbefales at vegger av aluminium og glass monteres direkte på gulvnivå. I stedet bør det etableres sokler av en viss høyde som sikrer at ikke glassfeltet risikerer å stå i vann over tid.

Generelt fungerer aluminium best i et pH-nøytralt miljø og fysisk adskilt fra andre metall-legeringer. Glasspakninger basert på EPDM-materiale håndterer miljøet i badeanlegg godt, men materialet vil kunne påvirkes negativt av rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

Elementer med isolerende branntekniske egenskaper inneholder gjerne gipsmaterialer. Da er det svært viktig å påse at karm og ramme lukkes for å hindre at hulkamre med gips eksponeres for fuktighet og dermed en mulig basisk reaksjon med aluminium.

Funksjonene til dører med ulike typer elektrisk betjening, selvlukkende på magnetholdere og annet vil være utsatt i et svømmehall-miljø og det må avklares med leverandør hvilke kriterier som gjelder for montering og vedlikehold.

Oppsummering

Som vi har sett vil flere faktorer ha betydning for anvendelsen av elementer av glass og metall i et badeanlegg.

Fasadedesign og solskjermingsstrategi bør avklares tidlig. Det samme gjelder innvendige arealer med hensyn til inndeling i temperatur- og fuktighetssoner og hvordan veggfelt og dører av glass og metall designes og prosjekteres.

Elementer med brannmotstand krever spesiell omtanke for å unngå skader og reduserte ytelser. Ved å forutse utfordringer og planlegge på lag med disse unngår en siste-liten detaljer som «bare blir slik».

Nok en gang vil konklusjonen være at samarbeid på tvers av fagdisipliner i en tidlig fase langt på vei er nøkkelen til et vellykket sluttresultat.

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...