Enorm vekst i installert kapasitet av solcelleanlegg

2022 blir et rekordår for installasjoner av solcelleanlegg i Norge! De endelige tallene får vi ikke før til våren når alt er talt opp. Allikevel vet vi at den nye installerte kapasiteten til solcelleanlegg i Norge allerede ved utgangen av mai hadde nådd nivået fra 2021, ifølge tall fra Elhub.

Tekst: Erik Stensrud Marstein

Samme kilde viste at det ved utgangen av september hadde blitt installert hele 98,6 MW med ny kapasitet her til lands, et tall som var dobbelt så stort som installert kapasitet i hele 2021.

Med tre måneder igjen av året og fulle ordrebøker hos mange leverandører er det ingenting som tyder på at tellingen slutter der.

Rekordåret 2022

Flere faktorer har bidratt til å gjøre solcelleanlegg stadig mer attraktive i Norge. Økte kraftpriser spiller for tiden en svært viktig rolle, men også lavere priser, gode støtteordninger og økende bevissthet og kunnskap om mulighetene knyttet til solkraftproduksjon i Norge har alle bidratt.

Ved utgangen av september var den totale kapasiteten i Norge på rundt 300 MW. Mer enn en tredjedel av all solkraftkapasitet noensinne installert i Norge er installert i løpet av de første ni månedene av 2022. Dette er konsekvensene av den enorme veksten vi ser for tiden.

Vi kan selvsagt ikke spå, ei heller om hvordan installasjonstallene kommer til å være ut året. Dersom vi legger til grunn at installasjonstakten er jevn gjennom hele året, vil om lag 30 MW til bli montert og koblet til nett før nyttår.

Tallet kan bli høyere; installasjonstakten har økt gjennom hele året.

Tallet kan selvsagt også bli lavere; installasjonsraten forventes å falle noe når vinteren setter inn for fullt.

Det er uansett slik at vi vil kunne se en total installasjonsrate i 2022 på mellom 130 og 150 MW, noe som får den totale installerte kapasiteten ved årets slutt til å lande et sted mellom 330 og 350 MW.

Samlet vil solcelleanleggene i Norge etter dette rundt regnet produsere i overkant av 0,3 TWh per år. Dette utgjør om lag 0,2 % av Norges samlede kraftproduksjon. Solkraft utgjør dermed fortsatt en forsvinnende liten andel av kraftproduksjonen i Norge til tross for voldsom vekst. Hvor lang tid vil det ta før dette endrer seg?

Stort potensial for solkraft i Norge

Dette spørsmålet kan angripes fra flere vinkler. En mulighet er å vurdere det tekniske potensialet for solkraftverk i bygg og infrastruktur. I en nylig publisert rapport fra Solenergiklyngen og Multiconsult beregnes det tekniske potensialet fra solcelleanlegg i denne sammenhengen til å være på om lag 66 TWh.

Til sammenlikning er den samlede årlige kraftproduksjonen i Norge på om lag 150 TWh. Det tekniske potensialet for utbygging av fornybar og ofte konfliktfri kraftproduksjon i bygninger er betydelig. Dersom man finner mekanismene som skal til, kan bygg og byggenes eiere og innbyggere spille en hovedrolle i det grønne skiftet fremover.

Det vil også komme bakkemonterte solkraftverk i Norge. Her er det tekniske potensialet betydelig større.

Den første konsesjonen for et slikt kraftverk er allerede gjennom NVE-systemet, og kraftverket er nå under bygging. Men vi tror at solcelleanlegg i bygg vil spille en svært viktig rolle i årene fremover.

Erfaringer fra Sverige og Danmark

Det tekniske potensialet sier selvsagt ingenting om hva som faktisk kommer til å bli bygget ut. Det er derfor interessant å ta en annen vinkling og se til erfaringen fra våre naboland; Sverige og Danmark.

Disse har sammenliknbare prisnivåer og innstrålingsforhold, men betydelig høyere installert kapasitet for produksjon av solkraft. Ved utgangen av 2021 var det i begge land installert i overkant av 1500 MW.

Det er spesielt interessant i så måte å se til Sverige. For fem år siden var installasjonsraten i Sverige sammenliknbar med den vi nå ser i Norge. I Sverige har man vært i stand til å øke installasjonsraten hvert eneste år.

Statistikken for 2022 er ikke ferdig, men det er tegn på at man i år installerer i størrelsesorden 1000 MW med ny kapasitet i Sverige. Dette gir solcelleanlegg som er i stand til å produsere rundt regnet 1 TWh per år bare i år.

Dersom vi klarer å fortsette å øke kapasiteten i solbransjen for å installere solcelleanlegg her hjemme, kan vi dermed om få år få en tilvekst av solcelleanlegg i Norge på samme nivå. Dette vil raskt øke andelen solkraft i Norge.

Bygg viktig i det grønne skiftet

En siste vinkling er å se på hva reguleringer kan føre til. I EU har man i år vedtatt både en kriseplan for å øke energiuavhengigheten i Europa og en ny solkraftstrategi. Begge disse forsterker allerede eksisterende strategiske vedtak.

Et av målene er å installere 600 GW med solcelleanlegg før 2030. En stor del av disse ser man for seg at skal installeres i bygg. Som et verktøy for å sikre dette, ønsker EU rett og slett å stille krav til bruk av solcelleanlegg i bygg.

Allerede fra 2026 skal, ifølge planen, alle nye offentlige og kommersielle bygg med arealer på over 250 m2 ha solcelleanlegg installert. Fra 2027 skal det samme gjelde alle eksisterende bygg i samme kategori. Og alle nye boligbygg skal ha solcelleanlegg fra 2029.

Dersom denne politikken blir realitet, og dersom den også innføres i Norge, vil installasjonsraten gjøre et formidabelt byks. Uansett hvor dette ender synes det klart at solenergi produsert i bygg vil komme til å spille en hovedrolle i det grønne skiftet i årene som kommer. Her er det visst bare å brette opp ermene.

Om forfatteren

  • Erik Stensrud Marstein er Forskningssjef i solenergi ved Institutt for Energi- teknikk (IFE), Professor II i solcelle-teknologi ved Universitetet i Oslo og Direktør i forskningssenteret FME SUSOLTECH (Research Center for Sustainable Solar Cell Technology).
  • FME SUSOLTECH er et forskningssenter som samler mange av de viktigste aktørene innen solcelleteknologi i Norge fra forskning og næring.

Siste innlegg

Foto av tårnhytter i Manshausen 3.0

To tårn på Manshausen

Polfarer Børge Ouslands landskapshotell har blitt utvidet med hyttene Nansen og Amundsen som har glass fra tak til gulv. Tekst: Therese Myklebust   Arkitekt Snorre Stinessen har...