Derfor er solcellepaneler ideelt for norske forhold

Økt kunnskap om mulighetene innenfor solkraft i Norge og fallende priser på installerte solcelleanlegg, er viktige drivere for at etterspørselen vil stige i årene som kommer. Vi regner med at solcelleanlegg etter hvert kommer til å stå for en betydelig kraftproduksjon i Norge. Det er derfor stadig viktigere å slå fast hvordan solcelleanleggene i Norge faktisk yter.

Tekst: Erik Marstein

Det blir stadig vanligere å bruke solceller i Norge. I fjor ble nye solcelleanlegg med en samlet kapasitet på over 50 MWp installert, i følge tall publisert i to ferske rapporter fra det Internasjonale Energi-byrået (IEA) og fra Solenergiklyngen og Multiconsult.

Dette er godt over det dobbelte av det som ble installert i 2018, det forrige rekordåret.

Over halvparten av solcelleanleggene som var å finne i Norge ved årsskiftet hadde vært i drift i mindre enn to år, og vi tror den raske veksten vil fortsette.

Installasjon i rasende fart

Det at stadig flere installerer solcelleanlegg her i Norge har gjort det mulig for solcellebransjen å vokse raskt, både i omsetning og sysselsetting.

Internasjonalt går det rasende fort. Globalt ble solcelleanlegg med en kapasitet på godt over 110 GWp installert i 2019. Dette er mer enn 2000 ganger det som ble installert her hjemme.

Over 18 land installerte minst 1 GWp hver, eller minst 20 ganger så mye som oss.

Både Nederland og Tyskland, land med solforhold som ikke er veldig ulike våre egne, lå nærmere 50-gangeren.

Også vårt naboland Sverige installerte nesten seks ganger så mye som Norge i fjor. På den ene siden viser tallene at vi fortsatt ligger godt bak land vi ønsker å sammenlikne oss med innenfor bruk av solcelleanlegg. På den andre siden viser det at vi kan ha flere gode år med sterk vekst foran oss.

Forventet vekst

Prisene for solcelleanlegg i Norge fortsetter å falle; det er derfor ingen grunn til at veksten ikke skal fortsette i mange år fremover.

Fortsatt vekst vil skape store muligheter for mange aktører som designer, produserer, installerer, eier eller drifter solcelleanleggene her hjemme, med tilhørende omsetning og sysselsetting.

Så godt som alle de nye solcelleanleggene i Norge er installert på hus, og denne trenden forventes å fortsette en god stund fremover.

Veksten fortsetter for både privatboliger og næringsbygg. De fleste anleggene som bygges er konvensjonelle takanlegg. Det kommer også flere nye spennende anlegg basert på såkalte bygningsintegrerte solceller (BIPV).

Les også: Bygningsintegrerte solcellepaneler

Denne typen anlegg er et felt det er verdt å følge med på i Norge for tiden.

Ytelse over tid

Investeringene i et solcelleanlegg gjøres i all hovedsak før det begynner å produsere strøm. Gode anlegg krever lite vedlikehold og kostnadene forbundet med drift og vedlikehold bør derfor være relativt lave i den store sammenhengen.

For at et solcelleanlegg skal være en god investering er vi avhengige av at det produserer som forventet gjennom hele sin levetid.

I dag ligger garantitiden for mange solcelleanlegg på mellom 20 og 30 år. Dette er en veldig lang tidshorisont, spesielt i en bransje i rask utvikling.

Forskning på ytelsen til solcelleanlegg over tid er et stort felt internasjonalt, men et relativt ungt felt i Norge.

Erfaringen fra forskningen i Norge hittil viser at solcelleanlegg ofte yter godt i forhold til forventningene. En viktig grunn til dette er den lave temperaturen vi har her i landet.

Solcellepaneler yter simpelthen bedre ved lavere temperaturer. I et norsk klima omdanner solcelleanleggene sollyset mer effektivt til solkraft enn i varmere strøk.

Forskningssenteret FME SUSOLTECH samler på data fra solcelleanlegg i Norge og bidrar til å bygge opp erfaringen rundt dette feltet i Norge.

I årene som kommer vil data samles inn fra et økende antall solcelleanlegg for å bli enda sikrere på langtidsytelsen til solcelleanlegg generelt og usikkerheten i denne.

Viktig med kvalitet

For å sikre god ytelse gjennom hele solcelleanleggets levetid er det viktig å velge gode løsninger og produkter.

For mange oppleves solcelleindustrien som et uoversiktlig sted med mengder av ulike produkter og løsninger.

Vi ønsker å sikre at den norske solcellebransjen vokser på en god måte.

For å kunne gjøre dette, er det viktig at alle aktørene som bidrar til installasjon av stadig flere solcelleanlegg i bygg i Norge er godt oppdatert på både hvilke produkter og installasjonsmetoder som til en hver tid tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav og standarder.

Med økt kunnskap og erfaring vil vi få enda bedre og billigere solcelleanlegg i Norge; dette vil øke konkurranseevnen til hele bransjen.

Om forfatteren

Erik Stensrud Marstein er Forskningssjef i solenergi ved Institutt for Energiteknikk (IFE), Professor II i solcelleteknologi ved Universitetet i Oslo. Han er også Direktør i forskningssenteret FME SUSOLTECH (Research Center for Sustainable Solar Cell Technology), et forskningssenter som samler mange av de viktigste aktørene innen solcelleteknologi i Norge fra forskning og næring.

Siste innlegg

Foto av inngangsparti i Kristian Augustgate 13

EU krever energisparing i bygg

EUs nye «bygningsdirektiv» er strategiske verktøy som blant annet skal gi økt energieffektivitet, redusere klimagassutslippene, og fremme en mer bærekraftig byggebransje. Innføring av direktivet...