– BIM er vår mulighet til å påvirke arkitekturen

Er Drammen Sykehus et skoleeksempel på hvordan digitale verktøy og BIM kan revolusjonere byggebransjen og levere prosjekter som både møter dagens behov, men også fremtidens krav til funksjonalitet, effektivitet og bærekraft? – Ja, sier sivilarkitekt Elisabeth Meyer i LINK Arkitektur.

Offentlige byggherrer har høye digitale ambisjoner for sine byggeprosjekter. Både Statsbygg, Forsvarsbygg og Sykehusbygg HF har omfattende BIM-manualer som stiller digitale krav til alle ledd nedover i verdikjeden.

Foto av Elisabeth Meyer
Sivilarkitekt Elisabeth Meyer i LINK Arkitektur. Foto: Privat

Sykehuskomplekset består 6 bygninger fordelt på 122.000 kvadratmeter, Alt fra vareregulering til AGV-systemer (Automated Guided Vehicles) for interntransport er tatt i bruk for å skape et moderne og funksjonelt sykehusmiljø.

LES OGSÅ: En gate inn i glassets verden i nye Drammen Sykehus

Bruken av glassfasader og innovative arkitektoniske løsninger bidrar til en estetisk tiltalende samt funksjonell bygning. Glassgaten binder byggene sammen og skaper funksjonelle kommunikasjonsveier for brukere og besøkende.

Sykehuset bygges etter passivhusstandard.

– Siden oppstarten i 2017 har byggeprosjektet Nytt sykehus i Drammen vært et godt eksempel på fremtidsrettet byggemetode. Sykehusbyggets BIM-modell er blitt en kjernestruktur der mange ulike fagfolk, fra byggeledere til arkitekter, har bidratt. Sammen har alle navigert gjennom komplekse kontrakter og arbeidet tett sammen for å bringe det digitale prosjektet frem til et fysisk bygg. For å sikre at alt går etter planen bruker vi digitale verktøy for kvalitetssikring. Eksempelvis blir BIM-modellen regelmessige oppdatert og kontrollert for å sikre at alle endringer blir riktig gjennomført. Dette understreker betydningen av kontinuerlig oppfølging og tilpasning gjennom byggeprosessen, sier Erik Nordli, prosjektsjef prosjektering i Sykehusbygg HF.

Arkitektens tilnærming

LINK Arkitektur, med Ratio Arkitekter og Bølgeblikk Arkitekter som underkonsulenter, har oppdrag som arkitekt, interiørarkitekt, landskapsarkitekt og ansvarlig søker.

Sivilarkitekt Elisabeth Meyer har jobbet med BIM-modellering i mer enn 10 år. Hun har BIM-koordinator kompetanse og er lokal BIM/ CAD-ansvarlig Team Sykehus hos LINK Arkitektur.

– LINK var tidlig ute med å etablere et eget fagmiljø for å digitalisere byggeprosjekter. Vi blir selvfølgelig glade når oppdragsgivere har høye BIM-ambisjoner for sine bygg og velger oss som samarbeidspartner.

– Jeg er modelleringsansvarlig for vårt team på prosjektet, og min oppgave er å sørge for at alt det tekniske fungerer. Sykehusarkitektene skal konsentrere seg om design og funksjonell og teknisk planlegging. Hele teamet prosjekterer i 3D og bidrar naturligvis med gode modeller. Vi opplever at dette er en egen måte å tenke og arbeide på. Vi får så mye mer enn snitt og tegninger. BIM-modellene har med seg detaljinformasjon og vi får et godt overblikk over alle grensesnitt.

I form og komposisjon er den vesentlig for å formidle det vi ønsker å bygge. Visse typer arkitektur er selvfølgelig mer krevende enn andre. BIM-kravene er likevel ikke en bremsekloss for våre kreative prosesser. BIM er en mulighet til å påvirke arkitekturen, sier Elisabeth Meyer.

Bilde av fasade og fasade sett i BIM-verktøy
Deler av fasaden sett med BIM-verktøy og under konstruksjon. Foto: Harald Aase

Kompetansebygging

Sykehusbygg HF har tydelig digitale målsettinger. Likevel har byggherren en pragmatisk tilnærming overfor sine entreprenører og underentreprenører. Isteden for å stille ultimate krav, ønsker Sykehusbygg at leverandørene gjennom prosjektet bygger intern kompetanse og skaper motivasjon for å bygge med BIM.

Sykehusbygg HS bruker visualiseringsverktøyet Stream BIM, som er et web-basert onlineverktøy for å effektivisere og koordinere samarbeidet i byggeprosjektet. Modellen oppdateres ukentlig og er «fersk frukt».

– Vi har betalt for og har kontroll på verktøyet. Samtidig har vi ambisjoner og nødvendig kunnskap om bruk av BIM i byggeprosesser. Derfor har vi tilpasset den digitale modellen til bruk for de ulike aktørene i byggeprosessen. Entreprenører har gitt sine pristilbud med dette som en forutsetning. Likevel blir vi i de første møtene møtt med spørsmål om tegninger. Men selvfølgelig gir vi ikke ut tegninger om det ikke er strengt tatt nødvendig. Man kan gjerne si at vi «tvinger» frem bruk av BIM, men i det lange løp vil alle parter dra nytte av utvidet bruk av BIM-modellering i sitt arbeid, sier Erik Nordli.

Ikke tegningsfritt

– LINK Arkitektur var sammen med Ratio Arkitekter og Bølgeblikk Arkitekter godt på ballen fra start av og som sagt positive til byggherrens BIM-krav. I hovedsak opplever vi sammen med byggherre at entreprenørene er en fantastisk faggruppe, som har krummet nakken og møtt de løpende utfordringene. Alle har bidratt til å berike BIM-modellen, sier Elisabeth Meyer.

– For oss er ikke nytt sykehus i Drammen et helt tegningsfritt prosjekt. Det må utarbeides ulike detaljtegninger i 2D. Men BIM-modelleringen har spart oss for mye rutinearbeid som for eksempel produksjon av plantegninger.

Meyer konkretiserer kanskje en av de viktige tverrfaglige utfordringene som oppstår med utstrakt bruk av BIM.

– De ulike prosjekterende bruker mange ulike verktøy i sitt arbeid, men felles for alle er at BIM-eksportene skjer i IFC-format. IFC er et åpent format, det betyr at det ikke eies av noen softwareleverandør, og fritt kan brukes og leses inn i ulike BIM-kompatible verktøy. Vi opplever at leverandørleddet fortsatt har noen utfordringer her. Mange av dem har gode verktøy for modellering og tegning for egen produksjon, men derfra til å levere IFC-filer er en overgang. For å nå dit må enten leverandørenes verktøy utvikles til å kunne levere IFC, alternativt må man utføre parallell modellering i et verktøy som kan eksportere til IFC for klare å levere på disse kravene.

Bærekraftig BIM-bygg?

Når det gjelder bærekraft, gir digitale modeller mulighet for mer nøyaktige beregninger og valg av materialer, noe som fører til et mer miljøvennlig bygg.

Denne digitale tilnærmingen gjør det også lettere å vedlikeholde og oppdatere bygget gjennom hele dets levetid.

– En byggherres klimaambisjoner er en kilde til prosjekteringen. Under forprosjekt bestemmes materialbruk og hvordan dette påvirker klima fotavtrykket. Sykehusbyggs etterbruk av BIM-modellen er i første rekke tenkt utnyttet i forhold til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). BIM er per i dag ikke et verktøy for å skape bærekraftige bygg. Men i et fremtids- og bærekraftperspektiv kan BIM-modellering utnyttes til ombrukskartlegging og sporbarhet.

LES OGSÅ: Fasadeentreprenørens erfaringer med bruk av BIM i ny Drammen Sykehus

Fakta

  • IFC-filer: En IFC-fil (Industry Foundation Classes) er et åpent og standardisert datafilformat designet for å fremme og støtte interoperabilitet i byggebransjen. IFC-standarden er utviklet av buildingSMART og er en del av et bredere initiativ for å skape
    universell kommunikasjon og datautveksling mellom ulike programvarer og disipliner i byggeprosjekter.
  • Hovedformål: Å tillate overføring av informasjon om bygningsmodeller mellom ulike BIM-programvarer uten tap av data eller betydning. Dette innebærer at en IFC-fil kan inneholde detaljerte data om bygningens fysiske og funksjonelle egenskaper, som arkitektur, ingeniørarbeid, mengdeestimeringer, og mer.
  • Kilde: Building Smart

Siste innlegg

Foto av The Refinery

Adaptiv gjenbruk i The Refinery

Da Domino Sugar refinery i Williamsburg skulle rehabiliteres, valgte man å rive det innvendige bygget, og plassere et moderne glasstårn inne i bygningsskallet. Tekst: Therese...